Komunikaty z posiedzeń Rady

Podsumowanie z posiedzenia Rady Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego Uniwersytetu Warszawskiego 28 listopada 2017

W posiedzeniu udział wzięli prof. Mirosław Wyrzykowski (Przewodniczący Rady), prof. Marek Wąsowicz (Kurator Katedry), prof. Aleksander Hall, prof. Andrzej Friszke, red. Wojciech Mazowiecki, doc. Anna Rosner oraz prof. Marek Safjan, który uczestniczył w trybie wideokonferencji, a także sporządzający protokół Tomasz Królasik.

Głównym powodem spotkania były zmiany w organizacji i finansowaniu Katedry, które wzmacniają jej pozycję w strukturze uniwersyteckiej, a także potrzeba dostosowania programu Katedry do wyzwań stawianych przez aktualną sytuacje polityczną.

Katedra a Uniwersytet

W 2017 r. w Katedrze zatrudniona została (w wymiarze połowy etatu) doc. Anna Rosner. Jest ona pierwszym stałym pracownikiem Katedry, co zapewni lepszą organizację oraz formowanie się bardziej zinstytucjonalizowanej struktury. W związku z tym również Uniwersytet, tj. władze rektorskie, ma pomysł, żeby korzystać z Katedry jako wykonawcy różnych zadań. Najważniejszym z nich może okazać się projekt zajęć skierowanych do wszystkich studentów UW – przede wszystkim kierunków ścisłych – dotyczący edukacji obywatelskiej i zagadnień związanych z demokratycznym państwem prawa. Jest to wielka szansa, ale również organizacyjne wyzwanie dla Katedry.

Formy działalności Katedry

Ustalono, że głównym polem działalności Katedry będzie szeroko rozumiana dydaktyka, a sfera badań naukowych pozostanie polem do zagospodarowania w przyszłości. Wyróżniono kilka grup adresatów działalności dydaktycznej – mają to być zarówno studenci UW, ale nie tylko MISH lub prawa, jak również szeroka publiczność z zewnątrz. Koordynacja nastąpi poprzez stworzenie odpowiednich i utrwalanych w najbliższym czasie programów – zajęć kursowych i seminariów dla studentów oraz otwartych wykładów, spotkań dyskusyjnych dot. aktualnych wydarzeń i publikacji dla wszystkich zainteresowanych. Katedra będzie musiała stworzyć odpowiednie  metody komunikacji – ze studentami poprzez bliższe relacje z kołami naukowymi, a w przypadku środowisk zewnętrznych poprzez odpowiednią promocję w mediach, w tym społecznościowych, oraz współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami spoza akademii. Utrzymana zostanie ścisła współpraca z Fundacją Adenauera, z którą podpisana została już wcześniej odpowiednia umowa ramowa. Odrębną kwestią będzie projekt Forum Prawniczego, które może zostać powołane przy Katedrze, jako specjalistyczna platforma, dzięki której Katedra zwracać będzie się do szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim zlecając ekspertom opracowanie materiałów, które później będą wykorzystywane m.in. przez publicystów.

Tematyka zajęć

Katedra skupi się na zajęciach, które wypełniałyby luki w wiedzy i świadomości politycznej oraz historycznej obecnych studentów. Szczególnie istotnym będzie okres od transformacji ustrojowej do dzisiaj, ponieważ dla roczników urodzonych w drugiej połowie lat 90. nie jest to żaden sposób ich doświadczenie, a w edukacji historycznej okres ten taktowany jest jako współczesność i pozostawiony poza programem na poziomie gimnazjalnym i średnim. Ponadto zaproponowano tematykę z zakresu wychowania obywatelskiego, relacji Polski z jej sąsiadami, dłuższą perspektywę historyczną w celu pokazania kryzysów demokracji w różnych krajach i czasie. Żeby tematyka ta była dla studentów interesująca potrzebna jest odpowiednia forma prowadzenia zajęć. Powinny być one prowadzone przez dydaktyków i gości, którzy będą w angażujący sposób motywować słuchaczy. Należy położyć nacisk również na metody zakrawające o kontrowersję – poprzez zapraszanie postaci, co do których opinia publiczna uległa silnej polaryzacji.

Wewnętrzna organizacja prac Rady Katedry

Wyrażono potrzebę większego zaangażowania Rady Katedry w bieżące projekty oraz zajęcia akademickie. Rada powinna mieć możliwość dyskusji nad sylabusami zajęć i uczestniczyć w procesie wyboru prowadzących. Rada powinna otrzymywać okresowe sprawozdania z działalności Katedry oraz protokoły z posiedzeń i spotkań. Postulowano konsultacje ze studentami w celu wyboru formy zajęć najbardziej odpowiadające nowemu pokoleniu studentów.